برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

Samsung TV S95C QD-OLED-1139 min

شکل - تلویزیون سامسونگ S95C QD-OLED

تماس مستقیم